Russulales

Działy podrzędne

[-] Albatrellaceae

[-] Auriscalpiaceae

[-] Bondarzewiaceae

[-] Hericiaceae

[-] Lachnocladiaceae

[-] Peniophoraceae

[-] Russulaceae

[-] Stereaceae

wątkach,

(1/1)

[1] Gloeohypochnicium analogum (Bourdot et Galzin) Hjortstam - nalotnica woskowa

[2] Lindtneria flava Parmasto - poropłaszczka pomarańczowa

[3] Mycolindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Rauschert 1988

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej